Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Lucia Klinovská (23.8.2022)

v utorok 23.8.2022 o 11:30 hod. v posluchárni F2/126


01. 08. 2022 13.49 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 23. augusta 202 o 11:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Rozvoj žiackych spôsobilostí súvisiacich s empirickým modelom poznávania

Uchádzač: PaedDr. Lucia Klinovská

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., doc. PaedDr. Janka Raganová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN