Aktuálne usmernenia na FMFI UK

Usmernenia pre zimný semester 2022/2023

Permanentný krízový štáb UK (PKŠ UK) po zhodnotení aktuálnej epidemickej situácie a predpokladu jej vývoja konštatuje, že pre výučbovú časť zimného semestra akademického 2022/23 nie je potrebné prijímať iné opatrenia v podmienkach UK než tie, ktoré sú platné na úrovni štátu.

PKŠ UK zrušuje využívanie formuláru nahlasovania pozitívnej osoby distribuovaného fakultám (t. j. pozitívne testovaná osoba na COVID-19 nevyplňuje online formulár, o svojej pozitivite na COVID- 19 informuje svoje úzke kontakty sama). V platnosti a účinnosti zostáva využívanie formuláru na webovom sídle univerzity pre nahlasovanie pozitívnych osôb ubytovaných v ubytovacích zariadeniach UK, a to z dôvodu potreby izolovania pozitívnej osoby od ostatných ubytovaných osôb. 

Rozhodnutia PKŠ UK

Based on thorough analysis of the current epidemical situation and expectable developments, the Permanent crisis committee at the Comenius University in Bratislava has decided that no precautions other than those imposed by the government are needed for the winter semester 2022/23 in the University academic facilities.

The committee thus withdraws the official form for a Covid 19 -positive person which was distributed to the faculties (i.e. a person with a Covid-19 positive test doesn´t have to fill in the online form informing the faculty administration about his/her positivity, but instead informs his/her close contacts about the risk). However, the form in the University website used to report a positively tested person in the dormitories and residential facilities keeps valid in order to isolate a Covid-19 infected person from other residents.

Aktualizácia pandemických opatrení (od 21.4.2022)

DŇOM 21.4.2022 SA ZRUŠUJE POVINNOSŤ NOSIŤ PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – RESPIRÁTOROM (v interiéri aj exteriéri) – okrem dvoch výnimiek nižšie. 

T. j. na výučbe ani v priestoroch fakúlt či internátov sa nevyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest. 

Výnimky - respirátory budú povinné už len: 

 • pre návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a personál pri kontakte s klientom a pacientom,
 • pre návštevníkov zdravotníckych zariadení a personál pri kontakte s klientom a pacientom. 

Nosenie respirátorov má však stále význam najmä pre rizikové skupiny osôb, pre starších, chronicky chorých a nezaočkovaných ľudí. 

IZOLÁCIA PO POZITÍVNOM TESTE PLATÍ AJ NAĎALEJ: 

 • po pozitívnom teste (PCR, LAMP, Ag, PoC, domáci samotest),
 • kontaktovať úzke kontakty s ktorými bola osoba 2 dni pred príznakmi alebo pred odberom,
 • izolácia trvá 5 dní (ak pacient posledných 24 nemal príznaky),
 • ak pretrvávajú príznaky, o ukončení izolácie rozhoduje lekár,
 • 5 dní po ukončení izolácie povinnosť nosiť respirátor FFP2 (deťom v školách postačuje aj chirurgické rúško). 

KARANTÉNA: 

 • RUŠÍ SA POVINNOSŤ NASTÚPIŤ DO KARANTÉNY PRI ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU,
 • o povinnosti nastúpiť do karantény pre osobou po úzkom kontakte môže rozhodnúť lekár (napr. ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo by úzky kontakt mohol ohroziť imunodeficientnú osobu na pracovisku),
 • po ukončení karantény nebude na verejnosti povinný respirátor. 

Príslušné vyhlášky: 
Vyhláška č. 33 - izolácia a karanténa 
Vyhláška č. 32 - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Postup v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19

 • Kto bude mať telesnú teplotu nad 37,5°C alebo iné príznaky ochorenia COVID-19, nemôže sa zúčastniť prezenčnej výučby, ale mal by sa izolovať a ísť na test.
  Medzi klinické príznaky COVID-19 sa po novom zaraďuje: zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa. 
 • Kto má pozitívny výsledok testu na COVID-19, musí:
 • Študent v karanténe je povinný kontaktovať vyučujúceho, resp. spolužiakov ohľadom vymeškaných hodín, aby doma mohol doštudovať prebrané témy, pokiaľ to jeho zdravotný stav umožní. Vyučujúci môže poskytnúť existujúce materiály (nahrávky z minulého roku alebo iné elektronické materiály) na štúdium alebo pokiaľ to uzná za vhodné a má možnosť, môže zabezpečiť výuku pre tieto osoby online prenosom prezenčnej výučby.
 • Karanténa, domáca izolácia - vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR - podrobnosti a bližšie informácie

Postup v prípade kontaktu s pozitívne testovanou osobou

V prípade, že sa na prezenčnej výučbe vyskytne osoba s následným pozitívnym výsledok testovania, zašleme informáciu o tejto skutočnosti vyučujúcemu/vyučujúcim, kde bola pozitívna osoba prítomná.

Túto informáciu následne zašlú vyučujúci svojim študentom.

O tom, čo robiť, ak niekto bol v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa píše na webe: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-bol-v-uzkom-kontakte-s-covid/. Osoby plne očkované (podľa vyhlášky ÚVZ SR pod č.7/2022) majú výnimku a nemusia sa podrobiť domácej izolácii, a tak môžu pokračovať vo výučbe ďalej.

Podrobnosti sú uvedené nižšie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o ochranu zdravia a životov, prosíme aby v rámci organizácie výučby boli tieto fakty pokiaľ možno čo najviac zohľadnené. V prípade, že sa po výskyte pozitívnej osoby v skupine študent/vyučujúci rozhodne izolovať, podrobiť sa testu a pod., napriek tomu, že spĺňa výnimku z domácej izolácie, prosíme, aby mu tak bolo umožnené bez penalizácie.

Študenti, ktorí sú v karanténe, sú povinní o tejto skutočnosti informovať bezodkladne svojich vyučujúcich.

Vyučujúci môže poskytnúť existujúce materiály (nahrávky z minulého roku alebo iné elektronické materiály) na štúdium alebo pokiaľ to uzná za vhodné a má možnosť, môže zabezpečiť výuku pre tieto osoby online prenosom prezenčnej výučby, resp. môže prejsť na dobu trvania karantény na online výučbu.

Podľa vyhlášky 7/2022:

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a: 

 • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
 • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,
 • d. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby nariaďuje karanténa.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá

 1. je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 4. prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. Táto osoba je povinná mať na verejnosti po dobu 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Aktuálne opatrenia na FMFIUK pre letný semester 2021/2022

Na základe odporúčania Krízového štábu UK zo dňa 25.1.2022, na letný semester dekan fakulty stanovuje nasledujúce opatrenia:

Všeobecné opatrenia a informácie na FMFI UK: 

 • V období od 14.2.2022 do 20.2.2022 (teda 1. týždeň semestra) všetky vzdelávacie činnosti pre bakalárske a magisterské študijné programy sa uskutočnia dištančnou/online metódou. Prvý týždeň možno využiť aj na informovanie o predmete (sylaby, podmienky skúšky, študijné materiály a pod.) Pri laboratórnych cvičení a praktikách prvý týždeň odporúčame poskytnúť študentom dištančnou formou prehľad, čo ich čaká na prezenčnej časti výučby a základné informácie k predmetu.   
 • Doktorandské študijné programy sa uskutočnia prezenčnou metódou.
 • Od 21.2.2022 všetky vzdelávacie činnosti sa uskutočnia prezenčnou metódou. Výnimku tvoria predmety, ktoré boli už počas rozvrhovania naplánované dištančným spôsobom kvôli veľkému počtu zapísaných študentov. V prípade pretrvávania výrazne zlej epidemiologickej situácie môže dekan posunúť začiatok prezenčnej výučby na neskorší termín.
 • Vedenie FMFI UK prosí vyučujúcich o maximálne možnú toleranciu v prípade neprítomnosti študentov na prezenčných vzdelávacích činnostiach z objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, a to v nevyhnutnom trvaní, ak je neprítomnosť študenta riadne odôvodnená a preukázaná (obava o vlastné zdravie, zdravotné problémy študenta a pod.) a povaha vzdelávacej činnosti to umožňuje. V prípade väčšieho počtu neprítomných študentov z dôvodu karantény podporujeme hybridnú formu výučby na prednáškach, cvičení, seminárov, resp. poskytnutie videí z predchádzajúcich rokoch.
 • Študenti a zamestnanci sú povinní postupovať v súlade s platnými opatreniami určenými štátom a inými verejnými autoritami. Nosenie rúšok, resp. respirátora (prekrytie horných dýchacích ciest) a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s platnými vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ pri ohrození verejného zdravia.  Povinnosť nosenie rúšok/respirátora sa vzťahuje aj na vyučujúceho počas výučby, nie iba na študentov.
 • Dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk).

Výučba a rozvrh na FMFI UK: 

 • V miestnostiach na bežnú výučbu (posluchárne, seminárne miestnosti) bude využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity miestnosti, medzi študentmi musí byť zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie).
 • V počítačovým učebniciach môže pri každom počítači  sedieť nanajvýš jedna osoba. Pokiaľ je možné, odporúča sa posunúť počítače od seba tak, aby medzi nimi bola čo najväčšia medzera.
 • V laboratóriách pri jednom prístroji môžu byť max. 2 osoby.
 • Umožní sa nasadiť výučbu aj do posluchárne C s výnimkou pondelkov od 13:10 a piatkov od 13:10, kedy je poslucháreň C rezervovaná na zasadnutia akademického senátu, vedeckej rady a pod.
 • Členovia akademického senátu (zamestnanci) a členovia VR majú svojim rozvrhárom nahlásiť, aby im v pondelok od 13:10 nebol nasadzovaný rozvrh.
 • Bude možné nasadiť výučbu aj do miestnosť medzi posluchárňou F1 a F2 („skleník“).
 • Výučba bude rozdelená na celý týždeň, teda aj na piatok.
 • Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný predmet riadne zapísaný v AIS-e, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. Vyučujúci je povinný viesť na každej hodine (aj na prednáškach) prezenčnú listinu, študent je povinný ju vyplniť. Prezenčnú listinu (napr. hárok tlačený z AISu) je vyučujúci povinný uchovávať min. 30 dní, pre prípad dohľadania kontaktov pozitívne testovanej osoby.
 • Prvé dva týždne semestra prebiehajú opravné zápisy, teda môže sa stať, že v miestnosti budú osoby, ktoré sa nenachádzajú v zozname – taký študent musí na konci prezenčnej listiny uviesť svoje meno.
 • Pokiaľ vyučujúci zistí nedodržanie opatrení zo strany študentov, môže
  • študentov rozsadiť šachovnicovo,
  • vykázať študentov z posluchárne v prípade, že nemajú rúško a ani po upozornení si nezakryjú ústa rúškom.
 • Vyučujúci môže odmietnuť presun predmetu, ak by predmet mal byť presunutý do menšej miestnosti s nepostačujúcou kapacitou.
 • Vo vyšších rokoch štúdia, v ktorých študenti už majú viac skúseností a zručností s dištančnou metódou výučby, môžu v odôvodnených prípadoch prebiehať vybrané prednášky aj dištančnou metódou. Potrebný je však súhlas vedúceho katedry, garanta programu a koordinácia v rámci rozvrhu.

English version

Current regulations of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics for the 2021/2022 academic year
Procedures in case of suspected or confirmed COVID-19 infection and contact with a positive tested person

(valid from Februar 2, 2022)

Usmernenia k prechodu na dištančnú výučbu - platné od 29.11.2021

Na základe Príkazu rektora UK č. 17/2021  dekan fakulty informuje akademickú obec , že: 

 1. Od 29.11.2021 vyzývam učiteľov na prechod na dištančnú metódu výučby pri dodržaní platného rozvrhu.

  Po konzultáciách s vedením UK a rektorom môžem požiadať v odôvodnených prípadoch o výnimku z dištančnej výučby. Jedná sa najmä o laboratórne cvičenia, písomné testy, skúšky a pod.
 2. Od 29.11.2021 podporujem v období stanovenom v týchto nariadeniach prácu pedagógov z domácnosti.

  Dištančnú výučbu a výskumnú prácu nemôže realizovať každý pedagóg. Dôvody môžu byť rôzne (malý byt, internet, chýbajúce pomôcky, literatúra a pod.). Pre tých, ktorí potrebujú navštíviť fakultu ostávajú v platnosti potvrdenia o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku, ktoré som vám bez časového obmedzenia vydal v januári a februári 2021. Platí aj pre prípad potreby navštíviť fakultu cez víkend. Kto potrebuje aktualizované potvrdenie, môže ma o to požiadať.
 3. Štandardný dobeh semestra, pre študentov potrebujúcich dokončiť laboratórne práce, experimenty alebo prácu na VPS a PPS je umožnený.
 4. Zasadnutia orgánov verejnej moci (dekan), ich poradných orgánov a orgánov zriadených zákonom sú umožnené.
 5. Nariaďujem vedúcemu správy budov zabezpečiť kontrolovaný vstup do budovy.

  Zamestnanci a študenti sa budú na vyzvanie strážnej služby preukazovať platným dokladom v režime OTP (očkovaní-testovaní-prekonaní)

  Zisťujeme možnosti, akým spôsobom zabezpečiť testovanie pre tých kolegov, ktorí nemajú platné potvrdenia O-P.
 6. Vyzývam zamestnancov, ktorí nemajú platný doklad o O-P,  a ich vedúcich pracovníkov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť práce z domu.
 7. Nariaďujem vedúcim podporných pracovísk (Dekanát, ŠO, RDŠ, KEC, VC, SB), aby vytvorili plán práce zamestnancov s cieľom umožnenia práce z domácnosti, ale pri zachovaní funkčnosti pracovísk.

Aktualizované usmernenia - výučba od 8.11.2021

Od pondelka 8.11.2021 je Bratislava na COVID automate zaradená v červenom pásme (I. stupeň ohrozenia).

S týmto súvisia opatrenia UK a na základe Semaforu pre výučbu na UK pre Bratislavu platí:

 • povinnosť nosenie respirátorov FFP2 v interiéri
 • obmedzenie pre prezenčnú výučbu na  20 ľudí (19. študentov a 1 vyučujúci).

V prípade existencie výučby, ktorá tento limit prekračuje, oznámia vyučujúci študentom spôsob akým bude výučba pokračovať v nasledujúcich týždňoch. Fakulta pripravila určitý návrh rozvrhu, ktorý zohľadňuje toto nariadenie. K predmetom nad 20 osôb je dopísaná poznámka „online2“.

Prechod konkrétneho predmetu na dištančnú výučbu môže ovplyvniť aj predmety, ktoré by z pohľadu počtu zapísaných ani nemuseli byť presunuté do online prostredia. Z dôvodu eliminácie častého striedanie prezenčnej a dištančnej výučby (čo je pre študentov fyzicky zaťažujúce alebo občas aj nemožné) sú v rozvrhu  niektoré cvičenia tiež označené poznámkou „online2“.

Na druhej strane, je snahou ponechať čo najväčší počet predmetov vo forme prezenčnej výučby. Preto pre informáciu uvádzame postupy, ktoré boli použité pri zmene rozvrhu:

 • Všetky predmety s počtom nad 20 osôb sú presunuté do online priestoru, ale definitívny spôsob oznámia študentom vyučujúci.
 • Pokiaľ dištančný predmet majú absolvovať študenti z viacerých študijných programov (napr. 2EFM, 2MAT, 2PMA) a po predmete by nasledovalo cvičenie iba pre jeden z nich (napr. 2PMA), tak aby týchto pár študentov nemuselo prejsť na online výučbu aj v prípade cvičenia, bude im umožnené sledovanie online prednášky v pôvodnej miestnosti (alebo v náhradnej miestnosti) a po skončení sa iba presunú na prezenčné cvičenie. Táto informácia sa nachádza v poznámke pri predmete (napr. „...miestnosť pre 2PMA“)
 • Pokiaľ po online predmete nasleduje výberový predmet s malým počtom zapísaných, riešenie toho malého predmetu je ponechané na  dohode vyučujúceho a študentov.
 • Predmety Telesná výchova a šport bude naďalej prebiehať prezenčnou formou, hoci možno nastanú mierne zmeny v samotných športoch.
 • Predmety ako Anglický jazyk, Nemecký jazyk,...  sú spravidla ponechané v prezenčnom režime, aj v prípade, že po nich nasleduje online predmet. Reálny spôsob výučby je ponechaný na dohode študentov a vyučujúcich z KJP. 

V prípade, že sa študenti rozhodnú zostať na fakulte (max. 20 osôb v miestnosti) a sledovať online predmet v priestoroch fakulty, je nesmierne dôležité, aby prišlo k dohode medzii spolužiakmi na použití iba jedného počítaču, ktorý bude pripojíený k projektoru. V opačnom prípade (hromadného sledovania predmete na svojich počítačoch/mobiloch) hrozí, že wifi pripojenie nezvládne taký nápor, a teda pripojenie bude nestabilné alebo príde k úplnému výpadku. 

Aj napriek všetkej snahe mohlo dôjsť k prehliadnutiu nejakého predmetu s vyšším počtom študentov ako 20, prípadne striedania dištančnej a prezenčnej výučby bez dostatočného času na presun. V takomto prípade sa ospravedlňujeme a prosíme o nahlásenie tejto informácie pánovi Martinovi Sleziakovi (martin.sleziakfmph.uniba.sk), aby mohlo prísť k úprave rozvrhu.

Sledujte aj naďalej stránku s rozvrhmi, môžu nastať zmeny aj priebežne.

Usmernenia pre zimný semester 2021/2022

Všeobecné opatrenia a informácie

 • Nosenie rúšok je povinné pre študentov, zamestnancov a hostí fakulty na chodbách a v spoločných priestoroch.
 • Pri vstupe na fakultu i počas dňa sa odporúča zmerať si telesnú teplotu. (Pozn. Teplomery pri vchodoch sú len orientačné, ak vám ukážu zvýšenú teplotu, treba si ju premerať spoľahlivým teplomerom individuálne.) Pri vstupe a na frekventovaných miestach na fakulte bude zabezpečená možnosť dezinfekcie rúk.
 • V nočných hodinách bude prebiehať dezinfekcia pomocou zakúpených germicídnych žiaričov.

Hromadné akcie, príležitosti

 • V zimnom semestri akademického roku 2021/22 sa imatrikulácia a promócie rušia.
 • Zápisy študentov prebiehajú elektronicky s výnimkou
  • študentov prvého roku bakalárskeho štúdia a
  • študentov prvého roku magisterského štúdia, ktorí neštudovali bakalárske štúdium na našej fakulte
  tí sa budú zapisovať prezenčne. Analogicky budú prebiehať zápisy na doktorandské štúdium. Pri zápise budú dodržané bezpečné rozostupy. Pracovníčky Študijného oddelenia a Referátu doktorandského štúdia budú chránené plexisklovou bariérou.
 • Tradičné sústredenie pre prvý rok bakalárskeho štúdia („Sústredenie pre prvákov“) sa zrealizuje kombinovanou formou, pričom prezenčnou formou budú prebiehať iba návštevy laboratórií, cvičenia a telocvik s malým počtom študentov. Prednášky s veľkým počtom študentov budú prenesené do online prostredia.

Fakulta je povinná vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené zdravie študentov a zamestnancov, ale súčasne tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. Z toho dôvodu

 • prednášky s počtom prítomných študentov do 50 (vrátane) prebiehajú prezenčne,
 • prednášky s počtom prítomných študentov nad 50 prebiehajú dištančne, resp. po dohode s vyučujúcim budú rozdelené do viacerých termínov (s počtom študentov do 50) a budú prebiehať prezenčne,
 • budú vytvorené bloky na dištančné vyučovanie, aby študenti nemuseli striedať dištančné a prezenčné kurzy,
 • študentov na cvičeniach budeme deliť na krúžky s menším počtom osôb tak, aby bolo možné dodržať nariadenie neprekročiť 50 % kapacity miestnosti.

Výučba a rozvrh

 • V miestnostiach na bežnú výučbu (posluchárne, seminárne miestnosti) je odporúčané, aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity miestnosti a medzi študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie).
 • V počítačovým učebniciach môže pri každom počítači sedieť nanajvýš jedna osoba. Pokiaľ je možné, odporúča sa posunúť počítače od seba tak, aby medzi nimi bola čo najväčšia medzera.
 • V laboratóriách pri jednom prístroji môžu byť max. 2 osoby.
 • Umožní sa nasadiť výučbu aj do posluchárne C s výnimkou pondelkov od 13:10 a piatkov od 13:10, kedy je poslucháreň C rezervovaná na zasadnutia akademického senátu, vedeckej rady a pod.
 • Členovia akademického senátu (zamestnanci) a členovia VR majú svojim rozvrhárom nahlásiť, aby im v pondelok od 13:10 nebol nasadzovaný rozvrh.
 • Bude možné nasadiť výučbu aj do miestnosť medzi posluchárňou F1 a F2 („skleník“).
 • Výučba bude rozdelená na celý týždeň, teda aj na piatok.
 • Študijné programy 2FYZ, 2OZE, 2BMF, 3FYZ, 3OZE, 3BMF, 3TEF, 3upF*, 1muF* budú mať prvý týždeň semestra nasadené laboratórne cvičenia s väčšou hodinovou dotáciou aj na úkor ostatných predmetov. Preto prvý týždeň budú mať osobitný rozvrh a bude to riadené centrálne.
 • Programy v študijnom odbore fyzika v 1. a 2. roku magisterského štúdia, ktoré majú predmety charakteru laboratórnych cvičení, prípadné zvýšenie hodinovej dotácie praktík budú riešiť individuálne. Bude to riadené vyučujúcim predmetu, resp. garantom programu.
 • Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný predmet riadne zapísaný v AIS-e, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. Vyučujúci je povinný viesť na každej hodine (aj na prednáškach) prezenčnú listinu, študent je povinný ju vyplniť. Prezenčnú listinu (napr. hárok tlačený z AISu) je vyučujúci povinný uchovávať min. 30 dní, pre prípad dohľadania kontaktov pozitívne testovanej osoby.
 • Prvé dva týždne semestra prebiehajú opravné zápisy, teda môže sa stať, že v miestnosti budú osoby, ktoré sa nenachádzajú v zozname – taký študent musí na  prezenčnej listiny uviesť svoje meno.
 • Pokiaľ vyučujúci zistí nedodržanie opatrení zo strany študentov, môže
   • študentov rozsadiť šachovnicovo,
   • vykázať študentov z posluchárne v prípade, že nemajú rúško a ani po upozornení si nezakryjú ústa rúškom.
 • Vyučujúci môže odmietnuť presun predmetu, ak by predmet mal byť presunutý do menšej miestnosti s nepostačujúcou kapacitou.
 • Vo vyšších rokoch štúdia, v ktorých študenti už majú viac skúseností a zručností s dištančnou metódou výučby, môžu v odôvodnených prípadoch prebiehať vybrané prednášky aj dištančnou metódou. Potrebný je však súhlas vedúceho katedry, garanta programu a koordinácia v rámci rozvrhu.

Usmernenia pre letný semester 2020/2021 (10.2.2021)

Napriek úsiliu UK a listu rektora zainteresovaným ministrom aj hlavnému hygienikovi vláda SR nevytvorila podmienky na prezenčnú výučbu na vysokých školách (ani na základe výnimky) a preto výnimky udelené rektorom (na prezenčnú výučbu a návrat do ubytovacieho zariadenia) v súčasnosti uplatniť nemôžeme.
Preto výnimku podľa bodu A. zatiaľ nie je možné udeliť a Vaše žiadosti, ktoré ste už nám poslali (resp. ešte pošlete) budeme môcť cez RUK posúdiť zrejme až začiatkom marca.

Výučbová časť letného semestra:

Na základe Príkazu  rektora UK č. 3/2021 všetky vzdelávacie činnosti v bakalárskom a magisterskom štúdiu sa majú vo výučbovej časti letného semestra uskutočňovať dištančnou metódou.

Výnimky môže udeliť rektor UK na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty v nasledujúcich prípadoch: 

 1. študentom končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná pre riadne ukončenie štúdia, teda napr. ak záverečná práca vyžaduje meranie v laboratóriách,
 2. študentom študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach.

V prípade uplatnenia výnimky vyplývajúcej z bodu A. musí vedúci záverečnej práce mailom požiadať prodekanku pre bakalárske a magisterské štúdium o výnimku a uviesť meno študenta a presný dôvod žiadosti.

Výnimku vyplývajúcu z bodu B. v čase približne od 8.5.2021 do 18.5. 2021 majú  študenti, ktorí majú absolvovať predmety a súčasne študujú študijné programy uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kód Názov      Rok a študijné programy 
1-OZE-311 Praktikum III  - ešte zo zimného semestra 3OZE, 3FYZ 
1-BIN-106 Laboratórne cvičenia (1)  - ešte zo zimného semestra 1BIN
1-BIN-107 Laboratórne cvičenia (2) 1BIN, 2BIN
1-BMF-211 Praktikum I 1BMF
1-OZE-212   Praktikum II 2OZE, 2TEF, 2FYZ, 2BMF
1-TEF-302 Elektronika 2TEF
1-BMF-531  Medicínske prístroje 3BMF
2-FBF-112 Špeciálne praktikum (2) 1mFBF
2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2) 1mFBM 
2-FJF-109   Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1) 1mFJF
2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie 1mFOS, 2mFFP
2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy 1mFFP
2-FTL-117  Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok 1mFFP
2-FMK-104  Praktikum zo synoptickej meteorológie (3) 2mEOMm
2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu 2mEOMo
1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie 3BMF, 3OZE

Tieto predmety sa nachádzajú v rozvrhu príslušného študijného programu a prípadná teoretická časť bude prebiehať počas semestra v tomto čase dištančnou metódou. Výučbová časť semestra pre tieto študijné programy trvá 12 týždňov, teda do 7. 5. 2021, a počas 13. týždňa (10. 5. – 14. 5. 2021) bude prebiehať praktická časť týchto predmetov prezenčnou metódou a blokovou výučbou. Vyučujúci ostatných predmetov pre tieto študijné programy, s výnimkou 1BIN a 2BIN, majú ukončiť výučbu svojich predmetov do 12. týždňa. V prípade 1BIN a 2BIN priebežné hodnotenie ostatných predmetov musí byť ukončené do 12. týždňa a 13. týždeň môže prebiehať samotná prednáška, resp. cvičenie bez prípadných priebežných písomiek.

Pôvodný termín pedagogickej praxi pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia je mierne upravený z dôvodu zrušenia externých maturít.

Rektorské voľno a dekanské voľno okolo Veľkej noci nebude udelené.

Študenti doktorandského štúdia naďalej môžu študovať prezenčnou metódou.

Skúškové obdobie letného semestra:

Obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky fakulta plánuje uskutočniť, pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, prezenčnou metódou.

Metóda (prezenčná/dištančná) skúšok z ostatných predmetov sa upresní podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Usmernenia k prechodu na dištančnú výučbu (platné od 5.10.2020)

Na základe príkazu rektora UK (č. 15/2020), všetky vzdelávacie činnosti pre bakalárskych a magisterských študentov sa od 5.10.2020 majú uskutočňovať dištančnou metódou.

Výnimku tvoria iba študenti končiaceho ročníka magisterského štúdia, u ktorých dekan fakulty môže povoliť individuálnu prácu v laboratóriu, pričom v laboratóriu môžu byť prítomné súčasne najviac dve osoby. O opodstatnenosti jednotlivých prípadov rozhodne dekan na základe písomnej žiadosti podávanej študijnému oddeleniu fakulty.

Doktorandské štúdium prebieha zatiaľ prezenčnou metódou.

V odôvodnených prípadoch môže po predchádzajúcom súhlase dekana študent požiadať aj o jednorazovú návštevu fakulty za účelom nevyhnutného krátkodobého stretnutia s učiteľom alebo vybavenia neodkladnej záležitosti na príslušných oddeleniach fakulty, ktoré nie je možné vybaviť elektronicky. V prípade, že študent je zapojený cez VPS a PPS do výskumnej alebo pedagogickej činnosti, je možné požiadať dekana o súhlas na vstup na fakultu.

O realizácii odbornej praxe študentov rozhoduje dekan fakulty; na realizáciu kontaktnej odbornej praxe sa vyžaduje písomný súhlas študenta a prijímajúcej inštitúcie.  

Každá  katedra mala povinnosť určiť technického koordinátora zodpovedného za usmerňovanie zamestnancov katedry v oblasti dištančného vzdelávania a komunikáciu s Centrom informačných technológii UK. Na týchto koordinátorov sa budete môcť obrátiť v prípade nejasnosti alebo problémov pri dištančnej výučbe.

Vzdelávacie činnosti sú fakulty povinné uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. Aj z toho dôvodu je dôležité, aby ste výučbu predmetu dištančnou metódou zrealizovali v termíne pôvodnej prezenčnej výučby, teda tak ako je to určené v rozvrhu. Prípadná zmena termínu výučby je možná výlučne na základe súhlasu všetkých zainteresovaných študentov, a tak, aby zmena neovplyvnila výučbu ostatných predmetov.

Kvalitu poskytovaného vzdelávania bude priebežne kontrolovať prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci prostredníctvom prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium. Bude potrebné zbierať a vyhodnocovať  údaje o výučbe na každom predmete, spôsobe výučby, účasti na predmete na týždňovej báze. Z tohto dôvodu, rovnako ako v LS 2019/20, aj tento semester bude zmapované, či a akým spôsobom je zabezpečená dištančná výučba jednotlivých predmetov na katedrách. V priebehu niekoľkých dní bude vedúcim katedier rozposlaná tabuľka so zoznamom predmetov, ktoré sú zabezpečené zamestnancami danej katedry, a ktorú bude potrebné vyplniť.

Za dištančnú metódu výučby sa prioritne považujú živé videá prednášok vyučujúcich konaných počas riadneho rozvrhu alebo nahrané vopred a poskytnuté študentom. Cvičenia a semináre majú spravidla prebiehať počas platného rozvrhu a majú mať interaktívnu formu dialógu so študentmi. Poskytovanie prezentácií a iných študijných materiálov sa nepovažuje za dištančnú metódu a môžu byť využité iba ojedinele a so súhlasom garanta programu!

Upresnenia (zo dňa 17.9.2020) už skôr vydaných opatrení

Všeobecné opatrenia a informácie: 

Hromadné akcie, príležitosti: 

 • Museli sme pristúpiť k zrušeniu plánovanej oslavy k 40. výročiu vzniku fakulty, ktorá sa mala pôvodne konať 2.10.2020 vo Vodárenskom múzeu. Dôvodom je nariadenie regionálneho hygienika v Bratislave. Budeme sa snažiť zorganizovať túto spomienkovú spoločenskú akciu v najbližšom možnom termíne. Ostatné sprievodné akcie plánujeme zrealizovať podľa plánu.
 • Permanentný krízový štáb UK neodporúča rektorovi UK využiť inštitút rektorského voľna v priebehu zimného semestra, a to s cieľom znížiť mobilitu študentov. 

Výučba: 

 • Zúčastniť sa na pedagogickom procese je možné
  • iba v rúškach (s upresneniami uvedenými v časti so všeobecnými opatreniami),
  • v šachovnicovom sedení, pričom vo verejných miestnostiach sú žlto-čiernou farbou označené zakázané miesta,
  • po dezinfekcii rúk.
 • Nakoľko fakulta zabezpečí výučbu niektorých predmetov aj pre študentov Prírodovedeckej fakulty, informujeme Vás, že podpísaný prezenčný hárok (bez uvedenia čísla sedadla) zbiera vyučujúci a neodovzdáva ho na vrátnici! Tento postup sa aplikuje iba pre predmety, ktoré majú priradený kód Prírodovedeckej fakulty a výučba je nasadená v jej priestoroch.

Rozvrh - prezenčne: 

 • Odporúčame skrátiť výučbu predmetu o  5-10 minút, aby v miestnosti bolo možné vyvetrať. Z toho dôvodu žiadame opustiť miestnosť tak, aby dvere a okná (pokiaľ tam sú) boli otvorené a vetranie v akvárkach spustené na maximum.
 • Obmedzili sme výber športov na predmetoch telesnej výchovy a sú presmerované hlavne na outdoorové aktivity ako napr.  turistika, vodná turistika, kondičný beh, joga v prírode, discgolf, headis, tenis. Hodinová dotácia zostane zachovaná.

Manuál v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19: 

 • Aktuálne sa pracuje na vytvorení unifikovaných elektronických formulároch pre študentov a zamestnancov, ktoré budú dostupné na webovej stránke univerzity. Tieto formuláre budú automatizované, prijateľné pre všetkých používateľov. O ich spustení Vás budeme informovať.
 • V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19  majú študenti povinnosť kontaktovať e-mailom svoje študijné referentky na študijnom oddelení (ŠO), resp. referáte doktorandského štúdia (DRŠ) v prípade doktorandov a zamestnanci e-mailom personálne oddelenie fakulty (RPP).
 • Kým nebudú formuláre dostupné, ŠO, DRŠ a RPP budú informovať Permanentný krízový štáb UK (PKŠ UK) prostredníctvom e-mailu (coviduniba.sk) a  zasielať informácie podľa položiek:
  • Kedy sme sa o pozitivite dozvedeli?
  • Odkedy má osoba potvrdené ochorenie?
  • Ako sa nakazil – ak vieme.
  • Je to zamestnanec alebo študent?
  • Ak je to zamestnanec – s kým bol na fakulte/súčasti v kontakte za ostatných 14 dní, jeho pracovisko a kancelária.
  • Býva v niektorom z internátnych zariadení UK? Ak áno, v ktorom – čo najpresnejší údaj, ideálne aj číslo izby.
  • Zúčastnil sa na pedagogickom procese?
  • Aké kroky ste doteraz podnikli a aké ešte podniknete?
  • Je informovaný RÚVZ?
 • Ak študenti alebo zamestnanci s potvrdeným ochorením bývajú v ubytovacom zariadení UK, musia  zároveň kontaktovať aj vedenie internátov.
 • Úlohou kontaktných osôb na fakulte (ŠO, DRŠ, RPP) z pohľadu PKŠ UK bude zabezpečenie presunu týchto informácií smerom k PKŠ UK, preto je nesmierne dôležité postupovať podľa tohto návodu.
 • Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať v prípade výskytu pozitívne testovaného študenta alebo zamestnanca, aby ste túto informáciu smerom k médiám, resp. verejnosti, nekomunikovali samostatne. Všetky informácie, ktoré nám doručíte na COVID e-mail, evidujú aj na Oddelení pre vonkajšie vzťahy RUK, ktoré v tejto súvislosti môžete osloviť.

Upresnenia (zo dňa 11.9.2020) už skôr vydaných opatrení

Upresnenie vydaných usmernení 

 • V priebehu tohto týždňa budú všetkým študentom bakalárskeho a magisterského štúdia rozposlané dokumenty: on-line zdravotný dotazník a čestné vyhlásenie, ktoré bude treba vyplniť a odoslať do 17.9.2020.   
 • V prvom výučbovom týždni na začiatku semestra sú všetci zamestnanci fakulty povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a pobyte v zahraničí za obdobie posledných 14 dní. Povinnosť poskytnúť údaje majú aj doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri.
 • Pokiaľ má osoba vstupujúca do priestorov fakulty zvýšenú teplotu (nad 37,4°C) alebo vykazuje príznaky ochorenia, vrátnik fakulty ju môže nepustiť na pôdu fakulty.

Výučba 

 • Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný predmet riadne zapísaný v AIS-e, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. Vyučujúci je povinný viesť na každej hodine (aj na prednáškach) prezenčnú listinu, študent je povinný ju vyplniť (Príkaz rektora UK č. 14/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021). Postupuje sa podľa nasledujúcich pokynov:
  • vyučujúci predmetu z AIS-u vytlačí „Hárok pre internú potrebu“ (Evidencia štúdia --> VSES040 Evidencia hodnotenia študentov, nájsť príslušný predmet a cez Tlač vytlačiť hárok) na každú hodinu a na vrchnú časť papiera napíše dátum, čas a miestnosť konania hodiny, meno a podpis vyučujúceho,
  • študent sa podpíše do prvého stĺpca, do druhého stĺpca uvedie, v ktorom rade sedí (počíta sa to zdola, teda 1. rad je rad najbližší k tabuli) a do tretieho stĺpca uvedie, na ktorom sedadle sedí (počíta sa to sprava, aj v prípade, že v miestnosti sú osobitné lavice), všetko z pohľadu sediaceho študenta,
  • pokiaľ sú miesta očíslované, uvedie sa iba to číslo,
  • prvé dva týždne semestra prebiehajú opravné zápisy, môže sa teda stať, že v miestnosti budú osoby, ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom zozname – takýto študent musí na konci hárku uviesť svoje meno a miesto, kde sedí (dodatočná informácia zo dňa 14.9.2020)
  • vyučujúci kontroluje, či počet prítomných súhlasí s počtom podpisov na hárku a po skončení hodiny vloží podpísaný hárok do pripravenej urny na vrátnici na matematike alebo fyzike ,
  • hárky sa odovzdávajú na dennej báze.
 • Pokiaľ vyučujúci zistí nedodržanie opatrení zo strany študentov, môže
  • študentov rozsadiť šachovnicovo,
  • vykázať z posluchárne v prípade, že nemajú rúško a ani po upozornení si nezakryjú ústa rúškom,
  • odmietnuť presun predmetu, ak by predmet mal byť presunutý do menšej miestnosti s nepostačujúcou kapacitou.

Usmernenia opatrení platné od 1.9.2020

Dekan a členovia vedenia FMFI UK pripravili opatreniach, ktoré sa týkajú zabezpečenia výučby a života na fakulte od 1. septembra. Opatrenia sú upresnené na podmienky FMFI UK a zohľadňujú usmernenia a nariadenia štátnych orgánov zo dňa 27.8.2020. 

Vzhľadom na to, že situácia sa môže dynamicky zmeniť, informácie budú dynamicky aktualizovné. 

Na stránkach UK nájdete aj všeobecné a stručné informácie a opatrenia Vedenia UK k aktuálnej epidemiologickej situácii a prijatých opatreniach na úrovni UK.
 

Všeobecné opatrenia a informácie: 

 • Pri vstupe a na posluchárni bude oznam, za akých podmienok študenti a vyučujúci môžu vstúpiť na fakultu a zúčastniť sa na pedagogickom procese (rúška, šachovnicové sedenie, dezinfekcia, odporúča sa zmeranie teploty).
 • Povinné je nosenie rúšok pre študentov počas výučby, pričom vyučujúci túto povinnosť nemá, pokiaľ je dodržaná vzdialenosť 2 metre od študentov.
 • Nosenie rúšok je povinné pre študentov, zamestnancov a hostí fakulty na chodbách a v spoločných priestoroch. 
 • Výnimku z nosenia rúšok majú osoby s príslušným lekárskym potvrdením.
 • Fakulta zabezpečí nákup rúšok, ktoré budú distribuované na pracoviská. Časť rúšok bude k dispozícii na vrátniciach.
 • Okrem nádob s dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú rozmiestnené na fakulte a v priestoroch posluchárni, fakulta zabezpečí aj niekoľko automatických dávkovačov dezinfekcie.
 • Fakulta nainštalovala ďalší teplomer (facescan) aj na vrátnici v pavilóne matematiky.
 • Pri vstupe na fakultu i počas dňa sa odporúča zmerať si telesnú  teplotu.
 • Podľa usmernenia rektora bude potrebné pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021 vyplniť on-line zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca a študenta. 

Hromadné akcie, príležitosti: 

 • V zimnom semestri akademického roku 2020/21 sa imatrikulácia a promócie rušia.
 • Zápisy do vyšších ročníkov prebiehajú elektronicky. Študenti prvého roku bakalárskeho štúdia a študenti prvého roku magisterského štúdia, ktorí neštudovali bakalárske štúdium na fakulte, sa budú zapisovať prezenčne. Analogicky budú prebiehať zápisy na doktorandské štúdium. Pri zápise budú dodržané bezpečné rozostupy. Pracovníčky Študijného oddelenia budú chránené plexisklovou bariérou.
 • Tradičné sústredenie pre prvý rok bakalárskeho štúdia („Sústredenie pre prvákov“) sa zrealizuje dištančnou formou, bude vytvorená stránka s videami a kanálmi na on-line prístup.
 • Zamestnancom a študentom sa odporúča využiť aj iné stravovacie zariadenia, nie iba zariadenia na fakulte. Z prevádzkových a hygienických dôvodov ostane zavretý bufet v priestoroch F1. Pri vstupe do jedálne v pavilóne matematiky bude vyžadovaný bezpečný rozostup a odporúčanie využiť aj exteriérové sedenie.
 • Podujatia pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty v dňoch 2. a 5. októbra 2020 sa uskutočnia pri dodržaní aktuálne platných usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia.
 • Zasadnutia kolektívnych orgánov akademickej samosprávy fakulty (akademický senát, vedecká rada), ako aj zasadnutia kolektívnych orgánov akademického senátu fakulty (predsedníctvo, komisie) budú prebiehať prezenčne pri dodržaní aktuálne platných usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia.
 • Voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK v dňoch 13. a 14. októbra 2020 sa uskutočnia pri dodržaní aktuálne platných usmernení a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia. 

Výučba: 

 • Ak študent pociťuje príznaky respiračného ochorenia, ostane doma. Počas 10 dní až do pominutia príznakov bude študentovi ospravedlnená neúčasť na vyučovaní a vyučujúci mu umožní napísať prípadné vymeškané písomky. Študent je povinný kontaktovať vyučujúceho, resp. spolužiakov ohľadom prebratej témy, aby doma mohol doštudovať vymeškané hodiny, pokiaľ to jeho zdravotný stav umožní.
 • Ak vyučujúci pociťuje príznaky respiračného ochorenia, ostane doma. Pokiaľ to zdravotný stav vyučujúceho umožní, výučbu zabezpečí on-line. V tomto prípade mu bude udelená práca na doma a nebude povinný čerpať PN. Pokiaľ vyučujúci musí zostať na PN, vedúci katedry zabezpečí náhradu za vyučujúceho.
 • V prípade výskytu pozitívneho testu v krúžku sa odporúča, aby výučba počas nasledujúcich 10 dní prebiehala on-line.  Vzťahuje sa to na všetky predmety, ktoré študent s pozitívnym testom navštevoval. Študent mailom nahlási svojej referentke na študijnom oddelení, ktoré predmety navštevoval, referentka o tom bezodkladne informuje príslušných vyučujúcich.
 • Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný  predmet riadne zapísaný v AIS, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. Odporúča sa viesť na každej hodine prezenčnú listinu (aj na prednáškach).
 • Výučba sa plánujeme uskutočniť prioritne prezenčnou formou s obmedzeniami, resp. zmenami, ktoré sú uvedené v časti Rozvrh - prezenčne.
 • Vo vyšších  rokoch štúdia, v ktorých študenti už majú viac skúseností a zručností s dištančnou metódou výučby, môžu v odôvodnených prípadoch prebiehať vybrané prednášky aj dištančnou metódou. Potrebný je však súhlas vedúceho katedry a garanta programu. Podrobnosti sú uvedené v časti Rozvrh – dištančne. 
   

Rozvrh - prezenčne: 

 • Pokiaľ bude možné, v rozvrhu miestností bude jedna hodina okolo obeda vyhradená na upratovanie a dezinfekciu.
 • V miestnostiach na bežnú výučbu (obyčajné posluchárne, seminárne miestnosti) je odporúčané, aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity miestnosti a medzi študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie).
 • V počítačovým učebniciach môže pri každom počítači  sedieť nanajvýš jedna osoba. Pokiaľ je možné, odporúča sa posunúť počítače od seba tak, aby tam bola čo najväčšia medzera. Na dosiahnutie tohto stavu je odporúčané zredukovať počet aktívne používaných  počítačov, pokiaľ je to možné.
 • Študentov na cvičeniach, pokiaľ to bude možné, budeme deliť na krúžky s menším počtom osôb.
 • Na tento semester sa zruší tradičné FMFI rozvrhové voľno v pondelok od 14:00 do 16:30. Do tohto termínu sa bude dať nasadiť rozvrh. Mali by tu byť však nasadené iba menšie prednášky (hlavne výberové) a cvičenia, ktoré majú ekvivalent aj v iný deň v týždni.
 • Na tento semester sa zruší rezervácia (v pondelok od 13.10 do 18.10) posluchárne F1 na celofakultné akcie.
 • V nevyhnutných prípadoch sa umožní nasadiť výučbu aj do posluchárne C s výnimkou pondelkov od 13:10 do 16:30, kedy je poslucháreň C rezervovaná na zasadnutia akademického senátu, vedeckej rady a pod.
 • Členovia akademického senátu (zamestnanci) a členovia VR majú svojim rozvrhárom nahlásiť, aby im v pondelok od 13:10 do 16:30 nebol nasadzovaný rozvrh.
 • Členovia akademických senátov FMFI UK a UK (študenti) majú neúčasť na výučbe ospravedlnenú v čase zasadnutia AS FMFI UK a AS UK (a taktiež v čase zasadnutia ich komisií).
 • Rozvrh musí byť rozdelený na celý týždeň, teda aj na piatok.
   

Rozvrh – dištančne: 

 • V prvom roku štúdia nie je odporúčaná dištančná forma výučby.
 • V rozvrhu musia byť vytvorené bloky na dištančné vyučovanie, aby študenti nemuseli striedať dištančné a prezenčné kurzy.
 • Vyučujúci musí nahlásiť rozvrhárovi, že príslušná výučba bude v odôvodnených prípadoch prebiehať dištančnou metódou. Na základe toho bude možno určiť deň (poldeň) na dištančnú výučbu pre príslušný študijný program.
 • Pokiaľ prednáška prebieha dištančnou metódou, je nutné zachovať rozvrh a výučba musí prebiehať v rozvrhu stanovenom termíne.