Často kladené otázky - Rozvrhy

Akú skratku má môj študijný program v rozvrhu?

Zoznam všetkých skratiek študijných skupín bakalárskeho a magisterského štúdia 

Kde nájdem miestnosť, ktorá je uvedená v rozvrhu?

Kód miestnosti sa tvorí nasledovne: 

Pavilón, v ktorom sa miestnosť nachádza + „-“ + číslo alebo názov miestnosti v tomto pavilóne 

Pavilóny:

M - matematický pavilón
I - informatický pavilón
F1 - pavilón fyziky 1
F2 - pavilón fyziky 2 ( špeciálne F2-s... posluchárne v suteréne pavilónu F2 )
B1 - pavilón biológie 1 (na PriF UK )
B2 - pavilón biológie 2 (na PriF UK )
Ch1 - pavilón chémie 1 (na PriF UK )
Ch2 - pavilón chémie 2 (na PriF UK )
G - pavilón geológie (na PriF UK )
LF - posluchárne na LF UK
FM - posluchárne na FM UK
FIF - posluchárne FiF UK
KTVS - Katedra telesnej výchovy a športu

Číselný údaj v kóde miestnosti predstavuje číslo miestnosti v príslušnom pavilóne (špeciálne "akvária" v matematickom pavilóne sú označené rímskymi číslami: I,II,...,XII a počítačové haly sú označené: T3, H3, H6 ). Miestnosti ako napr. M-oG, F2-KEF, F1-oJF sú akoby fiktívne miestnosti a výuka sa uskutoční v miestnosti, ktorú určí vyučujúci. Na stránke http://www.mapa.matfyzjein.sk/ nájdete aj mapu fakulty.

Sú rozvrhy v AISe?

Rozvrhy nie sú a ani nebudú (v dohľadnej dobe) naimportované do AISu na našej fakulte. Sú tam len rezervované verejné miestnosti v čase výuky a predmety, ktoré sú spoločné so študentmi Prírodovedeckej fakulty (oni majú rozvrhy v AISe). Okrem toho sú tam už len individuálne rezervácie na jednorázové udalosti. Na našej fakulte rozvrhy sú na stránke https://candle.fmph.uniba.sk/, kde môžete vytvoriť aj svoj vlastný rozvrh.

Čo mám robiť, ak v rozvrhoch nevidím nasadený predmet, na ktorý by som mal (chcel) chodiť?

Ak ten predmet je zaradený do Vášho študijného plánu, tak máte vyhľadať vyučujúceho toho predmetu a opýtať sa priamo jeho. Môže sa totiž stať, že niektoré povinne voliteľné a voliteľné predmety sa nasadzujú až keď nejaký študent prejavil o ten predmet záujem.

Ako zistím, do ktorého krúžku/do ktorej skupiny patrím? Čo mám robiť, ak nie som v žiadnom zozname?

Na stránke s rozvrhmi v časti „Rozdelenie študentov do študijných skupín“ po prihlásení (vpravo hore) nájdete rozdelenie. Tu nájdete aj informácie pre prípad, že sa v zozname nenachádzate.

Prečo je v rozvrhu môjho krúžku viackrát Anglický jazyk?

Okrem delenia do krúžku/skupín, študenti prvého a druhého ročníka sú delené aj podľa úrovni znalosti anglického jazyka. Toto rozdelenie sa nachádza na stránke s rozvrhmi v časti „Rozvrhy a rozdelenie študentov na výučbu cudzích jazykov“ (zoznam uvidíte až po prihlásení (vpravo hore)). Každý je zaradený do práve jedného cvičenia AJ, pričom v jednom krúžku môže byť úroveň znalosti AJ rôzna, preto tam môže byť viac termínov.

Ak sú cvičenia k nejakému predmetu v rozvrhu viackrát, môžem si vybrať, na ktoré budem chodiť?

Informácie získate od cvičiaceho tohto predmetu.

Nikde nevidím nasadený Nemecký/Ruský/Francúzsky jazyk, resp. predmet Konverzačný kurz anglického jazyka . Ako zistím, kedy a kde to bude?

Anglický jazyk je povinný pre všetkých, preto do rozvrhu je zaradený už hneď na začiatku semestra. Ostatné jazyky sú voliteľné. Termín a čas sa dohaduje priamo s príslušnými vyučujúcimi na Katedre jazykovej prípravy. Po dohode so študentami vyučujúci určí termín, ktorý sa potom objaví aj v rozvrhu.

Prečo mám v rozvrhu predmet, ktorý ani nie je zaradený do môjho študijného programu, resp. má byť v inom ročníku?

Ak je nejaký predmet v rozvrhu „navyše“, tak buď vyučujúci predmetu žiadal o zaradenie, keďže má také skúsenosti, že ten predmet si zapisujú študenti aj zo študijného programu, v ktorom tento predmet oficiálne nefiguruje. Alebo je to predmet z nižšieho ročníka toho študijného programu, ktorý opakuje viac študentov, a z tohto dôvodu je pre nich zaradený do rozvrhu. 

Čo robiť ak chceme presunúť nejakú hodinu na iný čas?

Presun majú riešiť vyučujúci, ktorí vedia, ako postupovať. Postup je uvedený na stránke fakulty.  

Ako zistím, kedy a kam budem chodiť na telesnú výchovu? Naozaj budem mať 7 hodín telesnej výchovy, tak ako to je v rozvrhu?

Bližšie informácie nájdete na stránke Katedry telesnej výchovy a športu v časti Prihlasovanie na telesnú výchovu a Rozvrhy hodín.