Obhajoba dizertačnej práce - Vishal Dwivedi (25.8.2022)

vo štvrtok 25.8.2022 o 9:30 hod. v miestnosti F2/167


01. 08. 2022 15.02 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Termín obhajoby: 25. augusta 2022 o 9:30 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Material study by CF-LIBS and Neural Networks (NN) Combination

Uchádzač: Vishal Dwivedi

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D., RNDr. Matej Jergel, DrSc.
Oponenti: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., prof. Ing. František Uherek, PhD., doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN