Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juliána Tomeková (25.8.2022)

vo štvrtok 25.8.2022 o 11:00 hod. v miestnosti F2/167


01. 08. 2022 15.09 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Termín obhajoby: 25. augusta 2022 o 11:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Optická diagnostika nízkoteplotnej nerovnovážnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku pre biologické aplikácie

Uchádzač: Mgr. Juliána Tomeková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., doc. Dr. Alicia Marín Roldán, RNDr. Matej Jergel, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D., doc. RNDr. Mário Janda, CSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN