Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dušan Kavický (23.8.2022)

v utorok 23.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272


01. 08. 2022 14.33 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 23. augusta 2022 o 13:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/272, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Identifikácia procesov tvorby a narúšania párov v supravodičoch pomocou riešenia inverzných úloh

Uchádzač: Mgr. Dušan Kavický

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., doc. RNDr. Pavol Valko, PhD., doc. Ing. Peter Bokes, PhD., Ing. Jaroslav Tóbik, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., RNDr. Pavol Kalinay, CSc., PD Dr. habil. Denis Kochan, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN