Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Trúsiková (23.8.2022)

v utorok 23.8.2022 o 14:00 hod. v posluchárni F2/126


01. 08. 2022 13.54 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 23. augusta 2022 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Kritické myslenie a indikátory jeho hodnotenia vo vyučovaní fyziky

Uchádzač: Mgr. Anna Trúsiková

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., doc. PaedDr. Janka Raganová, PhD., doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. PaedDr. Ľuboš Krišták, PhD., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN