Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Stanislav Krajčovič (24.8.2022)

v stredu 24.8.2022 o 11:00 hod. v miestnosti I/9


03. 08. 2022 14.24 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 24. august 2022 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/9, FMFI UK Bratislava

Téma dizertačnej práce: Research and development of space debris observation planning and image processing tools at the Astronomical and geophysical observatory in Modra

Uchádzač: Mgr. Stanislav Krajčovič

Školiteľ doktoranda:prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Zuzana Černeková, PhD., prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: prof. Dr. Thomas Schildknecht, prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN