Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Michal Ďurian (26.8.2022)

v piatok 26.8.2022 o 8:30 hod. v miestnosti F2/51


03. 08. 2022 14.01 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 26. augusta 2022 o 8:30 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Vývoj fourierovského spektrometra pre experiment elektrónmi indukovanej fluorescencie a jeho aplikácia

Uchádzač: RNDr. Michal Ďurian

Školiteľ doktoranda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD., doc. RNDr. Matej Klas, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, PhD., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., doc. Dr. Pavol Neogrády, DrSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN