Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Askar Gafurov (23.8.2022)

v utorok 23.8.2022 o 15:00 hod. v miestnosti I/9 aj online


03. 08. 2022 14.34 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 23. august 2022 o 15:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/9, FMFI UK Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Two computationl problems in genomic data analysis

Uchádzač: Mgr. Askar Gafurov 

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., prof. RNDr. Mária Lucká, PhD., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Oponenti: prof. Paola Bonizzoni, doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN