Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marián Rynik (23.8.2022)

v utorok 23.8.2022 o 14:45 hod. v miestnosti F2/272


01. 08. 2022 14.18 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 23. augusta 2022 o 14:45 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/272, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Study of transformation pathways of structural transitions in silicon and other semiconductors

Uchádzač: Mgr. Marián Rynik

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., doc. RNDr. Pavol Valko, PhD., RNDr. Pavol Kalinay, CSc., Ing. Jaroslav Tóbik, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Peter Bokes, PhD., prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD., doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN