Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominik Babál (24.8.2022)

v stredu 24.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


04. 08. 2022 09.24 hod.
Od: Janette Mlunárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 24. augusta 2022 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava 

Téma dizertačnej práce: The associated production of top-quark pair and Z boson in proton-proton collisions at the ATLAS experiment

Uchádzač: Mgr. Dominik Babál

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD., prof. RNDr. Anna-Zuzana Dubničková, DrSc., doc. RNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., doc. RNDr. Tomáš Dávidek, PhD., Mgr. Erik Bartoš, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN