Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Terézia Eckertová (24.8.2022)

v stredu 24.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


04. 08. 2022 13.08 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 24. augusta 2022 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava 

Téma dizertačnej práce: Výskum využitia 222Rn pre určovanie emisií CO2 do atmosféry

Uchádzač: RNDr. Terézia Eckertová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD., Ing. Štefan Gmuca, CSc., doc. RNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., Ing. Ján Kliman, DrSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN