Promócie

27.9.2019

9:00 hod.absolventi magisterského štúdia (štátne skúšky v auguste), Fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
11:00 hod. Ekonomicko-finančná matematika,  Matematika, Poistná matematika
13:00 hod. Aplikovaná informatika, Informatika, Bioinformatika,
15:00 hod. Manažérska matematika, Biomedicínska fyzika, učiteľstvo akademických predmetov 

Na slávnostné promócie si so sebou prineste občiansky preukaz!

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik) v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6. V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (pre absolventov je povinný oblek/nohavice, sako a košeľa s viazankou , pre absolventky sú to šaty alebo kostým a uzavreté formálne topánky). 

Z dôvodu konania slávnostnej promócie udeľuje dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na deň 27.9.2019 dekanské voľno študentom prvého roku magisterského štúdia.

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).