Promócie

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2017/2018

Promócie absolventov magisterského štúdia sa budú konať v júli 2018 a absolventov bakalárskeho štúdia na jeseň 2018. Bližšie informácie budú zverejnené pred konaním. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).