Promócie

Promócie absolventov magisterského štúdia v akademickom roku 2022/2023

Promócie absolventov magisterského štúdia sa uskutočnia 12.7.2023. Podrobný časový harmonogram ako aj ďalšie informácie budú včas zverejnené. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení vzdelávania UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).