Promócie

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2017/2018

Promócie absolentov bakalárskeho štúdia sa budú konať na jeseň 2018. Bližšie informácie budú zverejnené pre konaním. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).

V čase trvania promócií (od 26. júna 2018 – 20. júla 2018) sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú

  1. Oddelenie študijných vecí RUK (OŠV RUK) - úradné hodiny
  2. OŠV RUK nevydáva doklady o štúdiu mimo úradných hodín a počas promócií
  3. OŠV RUK je potrebné kontaktovať mailom a dohodnúť sa na termíne vydania dokladov o štúdiu (možnosť prispôsobiť termín vydania dokladov možnostiam oboch strán).