Rezervácie miestností

Rezervácie miestností na dekanáte

Dekanát má v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 vyhradenú nasledujúcu miestnosť pre akcie celofakultného charakteru:

  • miestnosť C - pondelok 13:10-18:00 hod. - zasadnutia Akademického senátu FMFI UK, zasadnutia Vedeckej rady FMFI UK a podobné akcie

Tieto miestnosti je možné zarezervovať na sekretariáte dekana, rezervácie sa neobjavia v AIS2.

Rezervácia miestnosti F1 nie je v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 na aktivity celofakultného charakteru možná. 

Rezervácie miestností na písomky počas semestra

Nasledujúce miestnosti sú vyhradené počas semestra na hromadné písomky:

  • A, B, F1, F2 v utorok v čase medzi 18.10 a 19.50 pre študijné programy  spravidla 2. ročníka 
  • A, B, F1, F2 v stredu v čase medzi 18.10 a 19.50  pre študijné programy  spravidla 1. ročníka 

Rezervácia týchto miestností na písomky počas semestra musí byť oznámená fakultnej rozvrhárke (Klára Velmovská), ktorá vykonaná rezerváciu v AISe.

Rezervácie verejných miestností na jednorazové akcie

Pri rezervácie verejných miestností A, B, F1, F2, F1-108, F1-109, F1-247, F1-326, F1-328, akváriá a pod. na jednorazové akcie je potrebné dodržať nasledujúci postup:

  1. V aktuálnom rozvrhu miestností zistiť, či v miestnosti nie je v danom čase výuka (platí počas semestra, rozvrhy nie sú zanesené v AIS2) alebo rezervácia.
  2. Ak je miestnosť voľná, vykonať rezerváciu miestnosti v AIS2 (viď návod).

Rezervácie seminárnych a špecializovaných miestností

Rezervácie seminárnych miestností jednotlivých katedier je potrebné riešiť priamo na príslušnej katedre, kam táto miestnosť patrí.

Rezervácie počítačových miestností I-H3, I-H6, F1-248 (vrátane rezervácií na skúšky) je potrebné riešiť na KDMFI (Oddelenie didaktiky informatiky).

Rezervácie sklenníka sa zapisujú do zošite na vrátnici pavilónu F1.