Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Patrik Mihala (25.8.2021)

v stredu 25.8.2021 o 9:00 hod. v posluchárni F1/108


23. 07. 2021 11.40 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore numerická analýza a vedecko-technické výpočty

Termín obhajoby: 25. augusta 2021 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/108, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach

Uchádzač: RNDr. Patrik Mihala

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD., doc. RNDr. Peter Guba, PhD., doc. Mgr. Mariana Sarkociová Remešíková, PhD., doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Igor Bock, CSc., prof. RNDr. Ján Filo, CSc., doc. RNDr. Angela Handlovičová, CSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN