Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Kučerová (25.8.2021)

v stredu 25.8.2021 o 14:00 hod. v posluchárni F1/364


23. 07. 2021 11.52 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 25. augusta 2021 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Cold plasma in contact with liquids – its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications

Uchádzač: Mgr. Katarína Kučerová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Daniela Uhríková, PhD., prof. Mgr. Alžbeta Chorvátová, DrSc., Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD., RNDr. Božena Šerá, PhD., doc. Mgr. Pavel Slavíček, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN