Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan (23.8.2021)

v pondelok 23.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti F2/126


23. 07. 2021 09.53 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 23. augusta 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Vonkajšie aktivity vo vyučovaní fyziky na gymnáziu

Uchádzač: PaedDr. Jozef Trenčan

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ľubomír Held, CSc., doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD., doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN