Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Milan Kováč (23.8.2021)

v pondelok 23.8.2021 o 9:00 hod. v miestnosti F2/126


23. 07. 2021 10.29 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 23. augusta 2021 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Vynálezcovsky orientovaný žiacky projekt vo fyzikálnom vzdelávaní

Uchádzač: Mgr. Milan Kováč

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Členovia: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., doc. RNDr. František Kundracik, PhD. Mgr. Martin Hruška, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN