Docent a vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta a miesta vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v marci a v apríli 2022.


20. 01. 2022 09.40 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest 

docenta 

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky: 

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, splnené kritériá na VKSIIa
 • odbor: fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Astronómia a astrofyzika
 • spolugarantovanie pripravovaného Mgr. a PhD. študijného programu Astronómie a astrofyziky
 • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Astronómia a astrofyzika
 • znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce, publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov, 
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí

Nástup: marec 2022

a

vedeckého pracovníka 

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:  

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. (CSc.) z odboru astronómia a astrofyzika
 • vedecko-výskumná prax v oblasti kozmického odpadu
 • podiel na výučbe študijného programu Astronómia a astrofyzika 
 • príprava domácich a zahraničných projektov - príprava a garantovanie pozorovacích programov

Nástup:  apríl 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doklady prosíme dodať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty