Obhajoba dizertačnej práce - Mostafa Elsayed Ali Hassan (26.8.2022)

v piatok 26.8.2022 o 12:00 hod. v miestnosti F2/51


02. 08. 2022 15.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 26. augusta 2022 o 12:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Investigation of plasma-liquid interactions in aerosols and bulk liquids by advanced optical/electrical diagnostics and related properties of the plasma activated water

Uchádzač: Mostafa Elsayed Ali Hassan

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD., doc. RNDr. Peter Papp, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, PhD., doc. RNDr. Matej Klas, PhD., Ing. Petr Lukeš, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN