Obhajoba dizertačnej práce - Arian Fateh Borkhari (26.8.2022)

v piatok 26.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2/51


02. 08. 2022 15.03 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 26. augusta 2022 o 10:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Atmospheric pressure field effect ionisation source for ion mobility spectrometry

Uchádzač: Arian Fateh Borkhari

Školiteľ doktoranda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD., prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, PhD., prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. Dr. Pavol Neogrády, DrSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN