Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Milan Lekár (30.8.2022)

v utorok 30.8.2022 o 9:00 hod. v miestnosti I/32 aj online


08. 08. 2022 12.32 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovanie informatiky

Termín obhajoby: 30. augusta 2022 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK,  MS Teams

Téma dizertačnej práce: Vplyv emigrácie na vývoj slovenskej matematiky

Uchádzač: Mgr. Milan Lekár

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Robert Jajcay, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD., doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DrSc., Dr. prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN