Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Fiantok (30.8.2022)

v utorok 30.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2-K6


08. 08. 2022 12.54 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 30. augusta 2022 o 10:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2-K6, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Príprava a pokročilá štruktúrna analýza nových typov tvrdých viackomponentných vrstiev

Uchádzač: Mgr. Tomáš Fiantok

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., doc. Ing. Maroš Gregor, PhD., doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc.
Oponenti: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., doc. Ing. Martin Kusý, PhD., doc. Mgr. Pavel Souček, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN