Otázky predmetov štátnej skúšky

V systéme AIS pribudla možnosť nahrať dopredu do databázy otázky štátnicových predmetov. Postup je nasledovný:

V aplikácii VSST152 – Tvorba ponuky predmetov (subsystém Študijné programy)

  • si vyfiltrujte predmety štátnej skúšky (výberové pole “Typ predmetu”)
  • zafajknite okienko "Zobraziť prerekvizity, texty, štátnicové otázky "
  • v okienku “Otázky” pridávajte/editujte/vymazávajte otázky.
  • Do poľa “Číslo predmetu” môžete vkladať číslice aj písmená. To znamená, že v prípade, že štátnicový predmet je rozdelený na skupiny čiastkových predmetov, môžete každú skupinu číslovať zvlášť. Napr. štátnicový predmet bakalárskeho štúdia fyziky “Fyzika” je zložený z predmetov: Atómová a jadrová fyzika, Elektromagnetizmus, Mechanika, Vlny a optika,... “Číslovanie” štátnicových otázok môže vyzerať napr. takto: JF001, JF002, JF003,...; EL001, EL002, EL003,...;... (Texty otázok môžete aj kopírovať cez schránku: Ctrl-C, Ctrl-V.)
  • otázky si môžete vyexportovat do Excelu.

Takto pripravené otázky sa potom počas štátnic použijú v aplikácii VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok:

Pri "Hodnotení predmetu" na záložke "Otázky na termíne" už potom bude stačiť otázku vybrať z pripravenej množiny otázok.

Prístup k nahrávaniu štátnicových otázok v aplikácii VSST152 majú: