Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Šimon Šutý (28.8.2023)

v pondelok 28. 8.2023 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364


10. 08. 2023 13.22 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe biofyzika

Termín obhajoby: 28. augusta 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Interakcia nanočastíc na báze dendrimérov s biologickými systémami na rôznom stupni organizácie

Uchádzač: Mgr. Šimon Šutý

Školiteľka doktoranda: doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Členovia: prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc., prof. Ing. Martin Weis, DrSc., prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD., Mgr. Marián Grman, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN