Štúdium elektrónmi indukovaných ionizačných, excitačných a disociatívnych procesov molekúl a klastrov relevantných pre technológie budúcnosti (projekt VEGA)

Projekt je zameraný na štúdium interakcie nízko-energetických elektrónov s kinetickou energiou do ~100 ev s molekulami a molekulovými klastrami v plynnej fáze pomocou metód hmotnostnej spektrometrie a elektrónmi indukovanej fluorescencie. Predmetom záujmu budú zlúčeniny relevantné pre moderné technológie založené na princípe depozície pomocou elektrónového zväzku, ako aj malé uhľovodíky a ich deuterizované deriváty relevantné pre procesy prebiehajúce v hraničnej plazme pri termonukleárnej fúzii.


22. 02. 2018 13.59 hod.
Od: Veronika Medvecká

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Papp, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc., RNDr. Juraj Országh, PhD.Dr. Michal Stano, PhD.RNDr. Matej Klas, PhD., Mgr. Marián Danko, PhD.RNDr. Ladislav Moravský, PhD., Mgr. Michal Lacko, Mgr. Bartosz Michalczuk
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ  SR a SAV, VEGA 1/0733/17
Obdobie riešenia projektu: 2017-2020

Hlavné ciele projektu: 

 • Interakcie nízko-energetických elektrónov s molekulami relevantnými pre technológie budúcnosti použitím techník skrížených zväzkov elektrón/molekula na KEF FMFI UK v Bratislave.
 • Štúdium disociatívnych procesov stimulovaných nízko-energetickými elektrónmi či už ionizáciou molekúl, molekulových klastrov alebo excitáciou molekúl.
 • Hlavné výstupy budú predstavovať fyzikálne a chemické veličiny
  • ionizačné energie molekúl a molekulových klastrov
  • prahové energie disociatívnych procesov z ionizácie nárazom elektrónu na molekulu a na molekulový klaster
  • väzbové energie v katiónoch študovaných molekúl a ich katiónových fragmentoch, ako aj v molekulových klastroch
  • prahové energie a rezonančné energie pre záchyt elektrónov a disociatívny záchyt elektrónov na molekule či molekulovom klastri
  • prahové energie elektrónových a vibračných excitácií v molekulách
  • účinné prierezy týchto reakcií
  • radiatívne prechody medzi excitovanými stavmi a základným stavom pri elektrónmi indukovanej fluorescencii
  • kvantovo-chemické výpočty geometrií molekúl, ich nabitých a neutrálnych fragmentov identifikovaných z experimentu
  • výpočty ionizačných energií, reakčných energií fragmentačných procesov, prislúchajúcich väzbových energií, elektrónových afinít
 • Predmetom záujmu budú organometalické zlúčeniny zaujímavé z hľadiska moderných technológií založených na depozícii kovových vrstiev pomocou elektrónového zväzku (Focused Electron Beam Induced Deposition), malé uhľovodíky a ich deriváty, relevantné z hľadiska termonukleárnej fúzie, hlavne procesov odohrávajúcich sa v oblasti hraničnej plazmy.