Profesor na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v októbri 2021


21. 05. 2021 15.00 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

funkčného/pracovného miesta profesora na

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Informatika

Ďalšie kritériá:

  • pedagogické zameranie na študijné programy Aplikovaná informatika,
  • vedecká orientácia na oblasť bioinformatika,
  • publikačná aktivita v odbore.

Nástup:  1. október 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní a odbornej praxi 
  • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
  • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Prihlášku do výberového konania, zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty