Úspešní riešitelia MO, FO, IO ocenení na pôde fakulty

Slávnostné vyhodnotenie krajského kola matematickej olympiády kat. B, C, Z9, fyzikálnej olympiády kat. B, C, D, E a olympiády v informatike kat. B. sa uskutočnilo v stredu 7.6.2023 v priestoroch FMFI UK.


08. 06. 2023 14.09 hod.
Od: Soňa Gažáková

Predmetové olympiády z matematiky, fyziky a informatiky pre základné a stredné školy majú na Slovensku dlhú tradíciu. Riešenie náročných problémov si vyžaduje talent, ale predovšetkým vytrvalú a systematickú prácu v danej oblasti, motiváciu žiaka vzdelávať sa nad rámec školských osnov.    

V novozrekonštruovanej posluchárni F2 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sme v stredu 7.6.2023, počas Dňa otvorených dverí,  privítali úspešných riešiteľov krajských kôl matematickej a fyzikálnej olympiády ako aj olympiády v informatike.

Po úvodnom príhovore doc. RNDr. Zuzany Chladnej, privítal prítomných študentov dekan fakulty FMFI UK, prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Vyjadril v ňom prianie stretnúť sa s týmito talentovanými študentmi nielen pri slávnostnom odovzdávaní diplomov, ale aj počas ich vysokoškolského štúdia na FMFI.

V spolupráci s propagačným oddelením fakulty, Regionálnym úradom školskej správy v Bratislave, predsedami krajských komisií jednotlivých súťaží a hlavne vďaka sponzorom, ktorými boli firmy WINCENT a ČSOB, sme pre úspešných riešiteľov pripravili diplomy a vecné ceny. Ceny študentom odovzdal dekan fakulty, predsedovia krajských komisií Dr. Martin Kollár (predseda KK MO), Mgr. Ľubica Letanovská (presedkyňa KK FO),  RNDr. Eva Hanulová (predsedkyňa KK OI) a zástupkyňa firmy Wincent, pani Jitka Balíková.

Slávnostné vyhodnotenie bolo zaradené do programu dňa otvorených dverí na FMFI. Ocenení študenti si tak mohli zúčastniť tiež zaujímavých prednášok, či nahliadnuť do zákutí fakultných laboratórií.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky organizáciou už v poradí druhého podujatia tohto druhu vysiela talentovaným študentom  signál,  že si vážime ich úspech v náročných súťažiach a že ich v budúcnosti radi privítame ako študentov na našej fakulte.

Fotografie z podujatia nájdete v galérii.