Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2023/2024 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie. Termín na podávanie dodatočných prihlášok je do 18.8.2023.


09. 07. 2023 17.39 hod.
Od: Kristína Rostás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie (podmienky podľa tabuľky kritérií, resp. výsledky v olympiádach a predmetových súťažiach). 

Prihlásiť sa je možné na študijné programy:  

  • matematika, poistná matematika, manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika 
  • fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, technická fyzika 
  • informatika, aplikovaná informatika, bioinformatika
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, deskriptívnou geometriou alebo informatikou
  • učiteľstvo fyziky v kombinácií s informatikou

Samozrejmosťou je možnosť prihlásiť sa aj na všetky konverzné programy prislúchajúce k uvedených študijným programom.
 

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

  • do 14.7.2023 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
  • do 18.8.2023 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú iba prostredníctvom univerzitnej elektronickej prihlášky (bude spustená 10.7.2023). Prihláška sa netlačí. Všetky dokumenty relevantné na posúdenie splnenia podmienok (koncoročné vysvedčenia, výsledky súťaží, SCIO certifikát) je potrebné zaslať mailom na adresu prijimackyfmph.uniba.sk. Následne je nutná úhrada poplatku 15 € a zaslanie overenej kópie maturitného vysvedčenia. Bez overenej kópie maturitného vysvedčenia sa prihláškami nebudeme zaoberať!

V prípade, že si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky prijatia, je potrebné kontaktovať fakultu e-mailom (prijimackyfmph.uniba.sk). 

Platnosť výsledkov z maturity a autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (viď kritériá).

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0013 8327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: rodné číslo
 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní