Obhajoba dizertačnej práce - Hryhorii Makarov (21.11.2023)

v utorok 21.11.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F2 K6


01. 11. 2023 12.12 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 21. novembra 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosti F2/K6, FMFI UK, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Titanium dioxide nanostructures for sensorics and photocatalytic applications

Uchádzač: Hryhorii Makarov

Školiteľ doktorandky: Mgr. Leonid Satrapinskyy, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. František Kundracik, CSc., doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., doc. Ing. Marián Mikula, PhD., doc. Mgr. Olivier Monfort, PhD.
Oponenti: Ing. Štefan Chromik, DrSc., RNDr. Martin Truchlý, PhD., Ing. Martin Sahul, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN