Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jakub Čevajka (24.8.2021)

v utorok 24.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni F2/126


23. 07. 2021 08.58 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 24. augusta 2021 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Implementácia mobilných technológií do vyučovania fyziky

Uchádzač: PaedDr. Jakub Čevajka

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN