Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matúš Tomko (25.8.2021)

v stredu 25.8.2021 o 13:20 hod. v miestnosti I/23


11. 08. 2021 12.52 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 25. august 2021 o 13:20 hod.
Miesto konania obhajoby: I/23, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Computational Model of Synaptic Plasticity in CA1 Region of Hippocampus

Uchádzač: Mgr. Matúš Tomko

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Členovia: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD., prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN