Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Viktor Kocur (12.8.2021)

vo štvrtok 12.8.2021 o 10:00 hod. v miestnosti M/213


04. 08. 2021 13.50 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 12. augusta 2021 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Elements of Automated Visual Traffic Analysis

Uchádzač: Ing. Viktor Kocur

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
RNDr. Zuzana Černeková, PhD., doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD., doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD., prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce