Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jarier Wannous (23.8.2021)

v utorok 23.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni F2/126


23. 07. 2021 09.42 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 23. augusta 2021 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: A historical approach to teachnig selected concepts in mechanics

Uchádzač: PaedDr. Jarier Wannous

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., Mgr. Martin Hruška, PhD., doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD., PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN