Docenti na KEF a KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru teoretickej fyziky s nástupom v októbri 2021


26. 07. 2021 20.47 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie

docenta

na Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie tretieho stupňa a vedecko-pedagogický titul docent.
 • Odbor: Fyzika. 
 • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyzika plazmy.
 • Vedecká a publikačná činnosť v oblasti Fyziky plazmy

na Katedru teoretickej fyziky

Požiadavky: 

 • VŠ vzdelanie tretieho stupňa a vedecko-pedagogický titul docent.
 • Odbor: Fyzika.
 • Pedagogické zameranie na predmety študijných programov Teoretická fyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v oblastiach Teoretická fyzika a fyzika vysokých energií.

Všeobecné požiadavky: 

 • Aktívna znalosť anglického jazyka.
 • Schopnosť samostatnej vedeckej práce a vedenia výskumnej skupiny v medzinárodnej kolaborácii, vrátane publikovania v karentovaných časopisoch a získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov.
 • Skúsenosti s organizovaním vedeckých a pedagogických podujatí.

Nástup:  1. október 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov.

Doklady prosíme dodať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty