Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Zigo (16.8.2023)

v stredu 16.8.2023 o 10:00 hod. v posluchárni C


25. 07. 2023 12.45 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 16. augusta 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Space debris surface characterization through the color photometry

Uchádzač: Mgr. Matej Zigo

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
Členovia: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., RNDr. Pavol Matlovič, PhD., RNDr. Mária Hajduková, PhD.
Oponenti: prof. Dr. Thomas Schildknecht, doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., Mgr. Marek Husárik, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN