Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Uher (31.8.2023)

vo štvrtok 31.8.2023 o 12:30 hod. v miestnosti I/32 aj online


15. 08. 2023 13.41 hod.

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovanie informatiky

Termín obhajoby: 31. augusta 2023 o 12:30 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Tvorba databázy úloh z matematických súťaží s cieľom aplikácie vo vyučovacom procese

Uchádzač: Mgr. Matej Uher

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
Členovia: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., doc. PaedDr. Ingrid Semanišinová, PhD., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN