Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Blaško (24.8.2023)

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 9:00 hod. v miestnosti F2/53


09. 08. 2023 14.45 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika plazmy

Termín obhajoby: 24. augusta 2023 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/53, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Štúdium excitačných procesov v molekulách indukovaných nárazom elektrónov

Uchádzač: Mgr. Ján Blaško

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: doc. RNDr.  Anna Zahoranová,  PhD., doc. RNDr. Peter Papp, PhD., doc. RNDr. Matej Klas, PhD., prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. Mgr. Věra Mazánková, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN