Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominika Melicherová (25.8.2023)

v piatok 25. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/272


10. 08. 2023 13.55 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 25. augusta 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/272, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Study of polymerization of nitrogen at high pressure by molecular dynamics

Uchádzačka: Mgr. Dominika Melicherová

Školiteľ doktorandky: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., doc. Ing. Peter Bokes, PhD., doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., Mgr. Martin Konôpka, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN