Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Šinger (26.8.2021)

vo štvrtok 26.8.2021 o 10:00 hod. v posluchárni C


12. 08. 2021 13.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe meteorológia a klimatológia

Termín obhajoby: 26. august 2021 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Vplyv orografie na supercely na Slovensku

Uchádzač: Mgr. Miroslav Šinger

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., Dr.h.c.. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN