Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martina Kováčová (6.8.2021)

v piatok 6.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni C


13. 07. 2021 14.00 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 6. augusta 2021 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Dynamické cesty meteoroidov v slnečnej sústave

Uchádzač: Mgr. Martina Kováčová

Školiteľ doktoranda: doc. RND. Leonard Kornoš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
Členovia: 
prof. Ing. Pavel Mach, CSc., RNDr. Augustín Skopal, DrSc., RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Oponenti:doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., RNDr. Mária Hajduková, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN