Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Holas (4.8.2021)

v stredu 4.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti I/23


13. 07. 2021 13.48 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 4. augusta 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/23, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Adaptive Skill Acquisition in Hierarchical Reinforcement Learning

Uchádzač: Mgr. Juraj Holas

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., doc. RNDr. Pavel Smrž, PhD., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Michal Gregor, PhD., prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., Dr. András Lörincz

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN