Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominika Sersenová (25.8.2021)

v stredu 25.8.2021 o 15:30 hod. v posluchárni F1/364


23. 07. 2021 12.26 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 25. augusta 2021 o 15:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy na rakovinové a normálne bunky využitím molekulárnych metód

Uchádzač: Mgr. Dominika Sersenová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Daniela Uhríková, PhD., prof. Mgr. Alžbeta Chorvátová, DrSc., Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Andrey Shukurov, PhD., prof. Joanna Pawlat, DrSc., doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN