Docenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v septembri a októbri 2021


21. 05. 2021 14.25 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

3 funkčné/pracovné miesta docentov na

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady:  

 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Informatika 

Požiadavky:

Miesto č. 1 

 • pedagogické zameranie na študijné programy Aplikovaná informatika
 • vedecká orientácia na oblasť programové systémy,
 • publikačná aktivita v odbore.

Nástup: 1. október 2021

  Miesto č. 2 

  • pedagogické zameranie na študijné programy Aplikovaná informatika, 
  • vedecká orientácia na oblasť matematických metód informatiky, zameranie komplexné siete,
  • publikačná aktivita v odbore.

  Nástup:  1. október 2021

  Miesto č. 3 

  • pedagogické zameranie na študijné programy Aplikovaná informatika, 
  • vedecká orientácia na oblasť softvérové inžinierstvo,
  • publikačná aktivita v odbore.

  Nástup:  1. september 2021

  Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

  Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Referát personálnej práce 
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava


  prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
  dekan fakulty