Vyjadrenie dekana FMFI UK ku štrajkovým aktivitám

Dekan FMFI UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. sa vyjadril ku začínajúcemu podpornému štrajku na podporu požiadaviek učiteľov základných a stredných škôl.


13. 02. 2016 00.00 hod.
Od: Jozef Masarik

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

Ako už určite viete, v pondelok začína na vysokých školách štrajk na podporu požiadaviek učiteľov základných a stredných škôl. Do štrajku sa zapoja aj niektorí zamestnanci a študenti našej fakulty.

O priebehu štrajku, o podujatiach, ktoré sa uskutočnia, ako aj o ostatných detailoch Vám poskytnú informácie jeho organizátori.

Chcem Vás všetkých zamestnancov aj študentov fakulty požiadať o zachovanie sa tak, ako je to pre matfyzákov typické: tolerantne, zodpovedne a umožniť každému, aby sa slobodne rozhodol o svojom postoji a takisto to umožnil aj komukoľvek inému. Zároveň Vás chcem požiadať, aby určité problémy, ktoré štrajk spôsobí hlavne s výučbou, jej presúvaním a pod. neboli dôvodom na nevraživosť, nervozitu či zhoršenie vzťahov na pracovisku.

Ja som mal dnes diskusie s členom štrajkového výboru vysokoškolákov z našej fakulty doc. Mojžišom, a dohodli sme sa na postupe, ktorý umožní každému slobodne sa vyjadriť, ale na druhej strane minimalizovať dopady štrajku na naše dve hlavné činnosti a to vzdelávaciu a vedecko-výskumnú.

Tých ktorí ste sa rozhodli štrajkovať vyzývam ku kultúrnej a pokojnej diskusii a formy protestu a tých, ktorí ste sa rozhodli učiť alebo študovať od prvého dňa letného semestra želám úspešný semester. Verím, že čoskoro toto moje prianie bude platiť pre všetkých učiteľov a študentov našej fakulty.

Všetko dobré želá

 

Jozef Masarik