Vyhlásenie štrajkového výboru Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU)

V nadväznosti na stretnutie akademickej obce, ktoré zorganizoval Akademický senát Filozofickej fakulty UK dňa 8. februára 2016, vznikla v Bratislave Iniciatíva vysokoškolských učiteľov (IVU), ktorá vytvorila svoj štrajkový výbor. Vyzvala akademickú obec na Slovensku na podporu štrajkujúcich učiteľov.


09. 02. 2016 09.00 hod.

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov (IVU)
Vyhlásenie štrajkového výboru
V Bratislave, 9. februára 2016

V nadväznosti na stretnutie akademickej obce, ktoré zorganizoval Akademický senát Filozofickej fakulty UK dňa 8. februára 2016, vznikla v Bratislave Iniciatíva vysokoškolských učiteľov (IVU), ktorá vytvorila svoj štrajkový výbor. Vyzvala akademickú obec na Slovensku na podporu štrajkujúcich učiteľov.

IVU vyslovuje podporu a obdiv pätnástim tisícom učiteľov, ktorí sa dosiaľ zapojili do štrajku. Zároveň sa pripájame k požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a na podporu štrajkujúcich vyhlasujeme dnešným dňom štrajkovú pohotovosť. Náš predbežne šestnásťčlenný štrajkový výbor pozostáva z vysokoškolských učiteľov z desiatich fakúlt viacerých slovenských univerzít.

IVU nepredkladá žiadne vlastné požiadavky. Plne sa stotožňujeme s požiadavkami ISU a žiadame vládu SR o ich splnenie. Ak vláda nepristúpi na požiadavky ISU, sme pripravení prevziať štrajkovú štafetu od učiteľov a vychovávateľov v materských, základných a stredných školách.

Ak teda nedôjde k splneniu požiadaviek ISU, vyzveme všetkých vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov na Slovensku, aby vstúpili do neobmedzeného ostrého štrajku od pondelka 15. februára 2016, teda odo dňa, keď sa na mnohých univerzitách začína letný semester.

Už v najbližších dňoch sa učitelia a vedeckí pracovníci na vysokých školách budú môcť zaregistrovať ako účastníci štrajkovej pohotovosti a štrajku na stránke ISU (http://www.isu.sk). Všetky ďalšie informácie o našich nasledujúcich krokoch budú čoskoro k dispozícii na rovnakej adrese.

Vyzývame slovenskú akademickú obec, aby sa pripojila k našej iniciatíve. Vyzývame všetkých študentov slovenských vysokých škôl, aby verejne vystúpili na podporu štrajkujúcich učiteľov a, ak to bude potrebné, aby aktívne podporili štrajk svojich vysokoškolských pedagógov. Sme presvedčení, že naše aktivity a praktická solidarita povedú k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku, ktoré považujeme za absolútne nevyhnutné..

Za štrajkový výbor Iniciatívy vysokoškolských učiteľov

Alžbeta Bojková, FF UPJŠ v Košiciach

Juraj Halas, FiF UK v Bratislave
juraj.halasgmail.com, 0903 205 930

 

 

Členovia štrajkového výboru IVU

k 9. februáru 2016

 

 1. doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 2. PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 3. doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 4. PhDr. Martin Djovčoš, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 5. Mgr. Daniel Grúň, PhD., Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 6. Mgr. Juraj Halas, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 7. Mgr. Ivan Lacko, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 8. doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 9. prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 10. Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD., Vysoká škola múzických umení
 11. Lynda M. Steyne, M. A., PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 12. Mgr. Pavol Šveda, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 13. doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 14. prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 15. doc. RNDr. Michal Zajac, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 16. doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave