Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Terézia Fulová (17.7.2023)

v pondelok 17.7.2023 o 11:00 hod. v miestnosti M/125


28. 06. 2023 12.17 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 17. jún 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M 125, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: A conic optimization approach for solving matrix approximation problems

Uchádzač: Mgr. Terézia Fulová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia:  doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Lenka Filová, PhD., doc. RNDr. Peter Guba, PhD., doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., doc. RNDr. Milan Hamala, CSc., Dr. Mgr. Matúš Benko

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN