Seminár KEF - Pavol Neilinger (24.5.2021)

v pondelok 24.5.2021 o 15:00 hod. online formou


19. 05. 2021 17.41 hod.
Od: Anna Zahoranová

Prednášajúci:  Mgr. Pavol Neilinger, PhD. 

Názov: Mikrovlnná spektroskopia silne neusporiadaných supravodivých vrstiev a štruktúr

Termín: 24.5.2021, 15:00 hod., MS Teams 


Abstrakt: 
Rozvoj supravodivých technológií za poslednú dekádu významne prispel k pokroku v oblasti kvantových technológií a meracej techniky. Zvlášť významnú úlohu zohrávajú silne neusporiadané supravodiče, ktoré majú charakteristicky vysokú kinetickú indukčnosť. Tá umožňuje ich využitie v citlivých kryogénnych zariadeniach, akým je napríklad kinetický mikrovlnný fotónový detektor, parametrický zosilňovač, alebo priamo na prípravu kvantového bitu, základného stavebného prvku kvantového počítača. Napriek širokému využitiu neusporiadaných supravodičov v týchto zariadeniach, pracujúcich v mikrovlnnej oblasti, znalosť ich komplexnej vodivosti nie je uspokojivá a je predmetom intenzívneho výskumu. Ich komplexná vodivosť sa odchyľuje od štandardne používanej Mattisovej–Bardeenovej komplexnej vodivosti, čo viedlo k návrhu sérii teórií, ktoré čakajú na verifikáciu. Experimentálne sa komplexná vodivosť supravodičov skúma spektroskopickými metódami, ktoré môžeme deliť podľa skúmaného frekvenčného pásma (kHz, GHz, THz) a šírky pásma na širokospektrálne a úzkospektrálne. Vodivosť vrstiev sa často určuje nepriamo, napríklad z vlastností rezonančnej štruktúry pripravenej na vrstve. Impedancia vrstiev sa však s teplotou mení v širokej škále a merané spektrá sú taktiež často skreslené prítomnosťou nežiadúcich rezonancií.

Na seminári sa zameriame na sériu mikrovlnných spektroskopických experimentov na neusporiadaných supravodivých vrstvách molybdén-karbidu a vysvetlíme pôvod nežiadúcich rezonancií v týchto experimentoch ako rezonancie dvojrozmerného kinetického planárneho rezonátora tvoreného samotnou vrstvou supravodiča. Tieto rezonancie ďalej využijeme na určenie supravodivých vlastností vrstiev a navrhneme ich ďalšie využitie.