Projekty KEGA - podávanie záverečných správ

Termín na podávanie záverečných správ končiacich projektov v roku 2020 je 31.3.2021.


02. 03. 2021 16.17 hod.
Od: Martina Sandanusová

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní záverečných správ projektov KEGA, ktorých riešenie sa malo pôvodne skončiť do konca roka 2020. Vedúci týchto končiacich projektov sú povinní najneskôr do 31.3.2021 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôlV danej situácii je dočerpanie dotácie poskytnutej vysokým školám na riešenie končiacich projektov možné až do podania záverečnej správy. Potvrdenie s vygenerovaným identifikátorom o podaní správy musí byť opečiatkované a podpísané rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom vysokej školy, príp. fakulty a súčasne aj príslušným vedúcim riešiteľom daného projektu. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní záverečnej správy nie je potrebné posielať poštou.

Nevyčerpané finančné prostriedky pri končiacich projektoch KEGA je potrebné vrátiť.

Viac informácii: https://www.minedu.sk/podavanie-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega/ 

Pri podávaní záverečných správ treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov KEGA a príslušného manuálu. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve. Na základe skúseností z minulých rokov je dôležité upozorniť na to, že na záverečnú oponentúru končiaceho projektu (je súčasťou záverečnej správy) je potrebné delegovať člena príslušnej komisie KEGA iba v prípade, ak za celé obdobie riešenia projektu bola poskytnutá dotácia nad 33 194 € (v iných prípadoch sa nedeleguje člen komisie). Člena príslušnej komisie KEGA deleguje predseda danej komisie na základe žiadosti vedúceho projektu. 

Termín odovzdania záverečných správ KEGA na CPP (F1-118) je 31.3.2021 do 14:00.

Je potrebné priniesť 2x potvrdenie o podaní správy a 1x vytlačenú záverečnú správu (z  ôvodu archivácie vyplývajúcej z registratúrneho poriadku UK).